Eksperymentalne statystyki rynku pracy

Aplikacja prezentuje dane o pracujących, stopie bezrobocia rejestrowanego i miarach wynagrodzeń brutto naliczone przy wykorzystaniu źródeł administracyjnych takich jak: Zakład ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwo Finansów.
Okresy referencyjne oznaczone cyframi rzymskimi odnoszą się do poszczególnych miesięcy w roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Metainformacje
W przypadku nieprawidłowego wyświetlania się elementów aplikacji konieczne jest odświeżenie aplikacji (przycisk 'Odśwież' lub klawisz F5).

15 105 592

Liczba pracujących w Polsce - IX 2022

7,5%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce - VI 2017

4 129,47 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce - VI 2017

Struktura pracujących według grup sekcji PKD 2007 w Polsce - IX 2022

MĘŻCZYŹNI

Loading...

KOBIETY

Loading...
Rolnictwo obejmuje sekcję A, tj. rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo.

Przemysł składa się z sekcji:
B - Górnictwo i wydobywanie,
C - Przetwórstwo przemysłowe,
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
E - Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
F - Budownictwo.

Sektor związany z handlem obejmuje sekcje:
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
H - Transport i gospodarka magazynowa,
I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
J - Informacja i komunikacja.

Działalność finansowa to sektor zawierający sekcje:
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

"Pozostałe usługi" obejmują następujące sekcje:
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
O - Administracja publiczna i obrona narodwowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
P - Edukacja,
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
S - Pozostała działalność usługowa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce (w złotych)

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach (w %) - VI 2017

Loading...

Miary wynagrodzeń (w złotych)

Loading...

Dane dla Polski

Struktura pracujących w Polsce - IX 2022

Mężczyźni 52,9%
Mieszkający w mieście 60,4%
Kobiety 47,1%
Mieszkający na wsi 39,6%

15 105 592

Liczba pracujących w Polsce - IX 2022

Struktura pracujących w Polsce - wybrany okres

Pracujący

Wykresy prezentują strukturę pracujących według grup wieku i płci

OGÓŁEM

Loading...

MĘŻCZYŹNI

Loading...

KOBIETY

Loading...

Pracujący

Pracujący

Dane dla Polski

Najniższa i najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego - VI 2017

Województwa 4,4%

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiaty 2,1%

Powiat: wolsztyński (woj. WIELKOPOLSKIE), poznański (woj. WIELKOPOLSKIE)

Gminy 1,4%

Gmina: Kleszczewo (2) (pow. poznański, woj. WIELKOPOLSKIE)

Województwa 11,4%

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiaty 23,3%

Powiat: szydłowiecki (woj. MAZOWIECKIE)

Gminy 31,5%

Gmina: Lelkowo (2) (pow. braniewski, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Najniższa i najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego - wybrany okres

Chcesz dowiedzieć się, jaka jest stopa bezrobocia rejestrowanego w Twojej gminie - sprawdź to!

Cyfry w nawiasie przy nazwach gmin oznaczają ich typ:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Stopa bezrobocia rejestrowanego według płci

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce według płci

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach według płci

Sortuj rosnąco po stopie bezrobocia ogółem
Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego - ranking województw

Marzec 2017

Czerwiec 2017

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach z wybranego województwa według płci

Sortuj rosnąco po stopie bezrobocia ogółem
Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego - ranking powiatów

Marzec 2017

Czerwiec 2017

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w gminach z wybranego powiatu według płci

Sortuj rosnąco po stopie bezrobocia ogółem
Loading...
Cyfry w nawiasie przy nazwach gmin oznaczają ich typ:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Stopa bezrobocia rejestrowanego - ranking gmin

Marzec 2017

Czerwiec 2017

Cyfry w nawiasie przy nazwach gmin oznaczają ich typ:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Dane dla Polski:

Wynagrodzenia w Polsce - najwyższe i najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - VI 2017

Województwa 5 127,75 zł

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiaty 7 732,43 zł

Powiat: łęczyński (woj. LUBELSKIE)

Województwa 3 546,55 zł

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiaty 3 046,13 zł

Powiat: węgorzewski (woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Wynagrodzenia w Polsce - najwyższe i najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - wybrany okres

Chcesz dowiedzieć się, ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Twoim powiecie - sprawdź to!

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według płci

Loading...

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce według płci

Loading...
Procentowa zmiana przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w VI 2017 w stosunku do VI 2016 (VI 2016 = 100%):

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwach według płci

Sortuj malejąco po wysokości wynagrodzeń ogółem
Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwach

Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - ranking województw

Czerwiec 2016

Czerwiec 2017

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiatach z wybranego województwa według płci

Sortuj malejąco po wysokości wynagrodzeń ogółem
Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiatach

Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - ranking powiatów

Czerwiec 2016

Czerwiec 2017

MetainformacjeAplikacja została zaktualizowana o dane na temat osób pracujących w Polsce w odniesieniu do nowych okresów (bieżącym okresem jest IX 2022). Pozostałe działy: stopa bezrobocia i wynagrodzenia pozostają niezmienne.

W obrębie danych o pracujących dodatkowo pojawiła się możliwość wyboru podziału terytorialnego kraju: administracyjnego lub statystycznego.

Data ostatniej aktualizacji: styczeń 2023


Przedstawione w aplikacji wyniki są efektem pracy badawczej (uzupełniane o dane dla kolejnych okresów), której celem było dostarczenie informacji, oszacowanych przy wykorzystaniu danych ze źródeł administracyjnych, na temat:
 1. liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie NTS 4 w podziale na płeć i grupy sekcji PKD 2007,
 2. stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie NTS 5 w podziale na płeć,
 3. miar wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (miary klasyczne oraz pozycyjne) oraz miar koncentracji rozkładu wynagrodzeń na poziomie NTS 4 w podziale na płeć i grupy sekcji PKD 2007.
Ponadto, badanie miało na celu rozpoznanie możliwości opracowania metodologii i naliczenia wskaźników opisanych powyżej w innych agregacjach, tj.:
 1. liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie NTS 4:
  1. w podziale na grupy wieku: 15-24, 25-54, 55-64, 65 lat i więcej,
  2. w podziale na miasto, wieś,
  3. w sektorze przemysłowym i usługowym;
 2. stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie NTS 5:
  1. w podziale na grupy wieku: 15-24, 25-54, 55-64, 65 lat i więcej,
  2. w podziale na miasto, wieś;
 3. miar wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (miary klasyczne oraz pozycyjne) oraz miar koncentracji rozkładu wynagrodzeń na poziomie NTS 4:
  1. w podziale na grupy wieku: 15-24, 25-54, 55-64, 65 lat i więcej,
  2. w podziale na miasto, wieś,
  3. w sektorze przemysłowym i usługowym.
Dane o pracujących i stopie bezrobocia rejestrowanego prezentowane są według stanu na ostatni dzień okresu referencyjnego, a dane o miarach wynagrodzeń brutto odnoszą się do całego okresu referencyjnego.

Okresy referencyjne oznaczone cyframi rzymskimi odnoszą się do poszczególnych miesięcy w roku.

Poniżej istnieje możliwość pobrania raportu z pracy badawczej "Opracowanie metodologii i oszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie powiatów, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie gmin oraz miar wynagrodzeń brutto na poziomie powiatów"

Pobierz

Załączniki z projektuWymienione poniżej pliki stanowią załączniki do pracy projektowej "Opracowanie metodologii i oszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie powiatów, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie gmin oraz miar wynagrodzeń brutto na poziomie powiatów"


Moduł PRACUJĄCY:

Załącznik nr 1 - Pracujący w gospodarce narodowej w głównym miejscu pracy

Moduł STOPA BEZROBOCIA:

Załącznik nr 2 - Stopa bezrobocia rejestrowanego

Moduł WYNAGRODZENIA:

Załącznik nr 3 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 - Wartości skrajne wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 5 - Kwartyle wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 6 - Decyle wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 7 - Dominanta wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 8 - Kurtoza wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 9 - Współczynnik Giniego wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 10 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 11 - Wartości skrajne wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 12 - Kwartyle wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 13 - Decyle wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 14 - Dominanta wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 15 - Kurtoza wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 16 - Współczynnik Giniego wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 17 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 18 - Wartości skrajne wynagrodzeń brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 19 - Kwartyle wynagrodzeń brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 20 - Decyle wynagrodzeń brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 21 - Dominanta wynagrodzeń brutto według sektorów działalności, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 22 - Kurtoza wynagrodzeń brutto według sektorów działalności, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 23 - Współczynnik Giniego wynagrodzeń brutto według sektorów działalności, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 24 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup sekcji PKD i miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

Załącznik nr 25 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup wieku i miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

Załącznik nr 26 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według sektorów i miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

KontaktWarto odwiedzić naszą stronę internetową:

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Zapraszamy również na nasze portale społecznościowe:Jeżeli są Państwo zainteresowani danymi z zakresu eksperymentalnych statystyk rynku pracy, to zapraszamy do kontaktu pod adresem:

sekretariatUSBDG@stat.gov.pl

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Eksperymentalne statystyki rynku pracy.

Data publikacji aplikacji internetowej: 2019-11-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • nawigacja za pomocą klawiatury jest utrudniona ze względu na słabo widoczny focus i brak logicznej kolejności,
 • zbyt niski kontrast pomiędzy tekstem a tłem,
 • zbyt mały rozmiar czcionki tekstu (nie dla wszystkich treści powiększenie czcionki jest możliwe),
 • brak opisów alternatywnych (np. do grafik).

Oświadczenie sporządzono 2022-03-29 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Stella Cicha, s.cicha@stat.gov.pl. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Urzędu na adres: sekretariatUSBDG@stat.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika praw obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3

Siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieści się budynku, którego zarządcą jest Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Pomieszczenia Urzędu Statystycznego rozmieszczone zostały na parterze, I i VII piętrze oraz w części piwnicznej budynku.

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego. Wejście jest wyposażone w drzwi przesuwne z czujnikami ruchu, co umożliwia ich automatyczne otwieranie.

Do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, który znajduje się po prawej stronie. Dojście do budynku jest całkowicie utwardzone o obniżonych krawężnikach.

Portiernia budynku znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy jest w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozbawiony jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich, a także wyposażony jest w szerokie drzwi prowadzące na poszczególne piętra Urzędu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze holu głównego w korytarzu po prawej stronie od wind.

Sala obsługi klienta zlokalizowana jest na I piętrze, na które prowadzą windy z holu głównego.

Bezpośrednio przy wejściu do budynków są dwa miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdujące się w pasie drogowym.

W budynku (z pominięciem wind) nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania ze świadczenia należy zgłosić w Urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (za wyjątkiem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

Punkt obsługi klienta jest wyposażony w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.


Budynek: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu

Oddział w Toruniu mieści się przy ulicy Mickiewicza 10-16. Administratorem budynku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu.

Jest to budynek wolnostojący pięciokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Posiada wejście główne, które znajduje się w narożniku budynku od strony południowo-zachodniej oraz wyjście ewakuacyjne w piwnicy od strony północnej.

W budynku nie ma progów utrudniających poruszanie się, osoby z niepełnosprawnością mają łatwość swobodnego przemieszczania się.

Portiernia usytuowana jest po lewej stronie od wejścia głównego na parterze, naprzeciw schodów. Po prawej stronie znajduje się podjazd umożliwiający korzystanie z windy. Natomiast toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie od windy.

Oddział zajmuje wszystkie pomieszczenia na II piętrze. Do pomieszczeń oddziału można dostać się z holu głównego schodami lub windą pasażerską z przesuwnymi drzwiami, która mieści wózek inwalidzki.

Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się w strefie klienta (otwarte w godzinach pracy Urzędu).

Przed budynkiem do wejścia głównego prowadzą rozłożyste schody, a z lewej strony schodów podjazd dla wózków inwalidzkich. Na zewnątrz, na wprost wejścia do budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania ze świadczenia należy zgłosić w Urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (za wyjątkiem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych.


Budynek: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Piekarskiej. Budynek składa się z czterech kondygnacji. Oddział zajmuje część parteru, drugą i trzecią kondygnację.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Pomieszczenia obsługi klienta (Informatorium, REGON) znajdują się obok siebie na parterze na prawo od portierni w pok. 002 i 004.

Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne budynku (tj. wąska klatka schodowa) nie ma możliwości zamontowania w budynku windy. Natomiast usytuowanie budynku w zabytkowej części Włocławka (wąskie chodniki) uniemożliwia wykonanie podjazdu dla osób poruszających na wózku.

Budynek jest obecnie całkowicie nieprzystosowany do potrzeb osób zarówno z niepełnosprawnością ruchową (schody, brak windy) jak również dla osób niewidomych i słabowidzących (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ok. 20 m od budynku Oddziału we Włocławku znajduje się jedno miejsce postojowe usytuowane w pasie drogowym przeznaczone dla niepełnosprawnych.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania ze świadczenia należy zgłosić w Urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (za wyjątkiem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych.


Budynek: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu

Oddział w Inowrocławiu Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy mieści się na I piętrze budynku, którego zarządcą jest Ośrodek Sportu I Rekreacji w Inowrocławiu.

Do budynku prowadzi jedno główne wejście położone przy Alei Niepodległości 4. Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych.

Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie posiada żadnych schodów i wyposażone jest w drzwi przesuwne.

Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego.

Budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do pomieszczeń Oddziału.

Wejście do budynku, jak i ciągi komunikacyjne (także na I piętrze) są dostatecznie szerokie i pozbawione progów. Dostęp na I piętrze jest możliwy za pomocą wind w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Windy posiadają przesuwne drzwi. Ponadto przyciski na klawiaturze numerycznej w windzie są łatwo wyczuwalne dotykiem, a przy przyciskach są oznaczenia pięter wyczuwalne pod palcami. Do pomieszczeń oddziału prowadzi szeroki korytarz i 2 pary drzwi nieprzesuwnych.

Pomieszczenia obsługi klienta (Punkt informacyjny, Informatorium i REGON) znajdują się w strefie otwartej oddziału.

W budynku nie ma innych oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie. Zamiar skorzystania ze świadczenia należy zgłosić w Urzędzie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (za wyjątkiem sytuacji nagłych) wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się.

W pomieszczeniach Oddziału nie ma pętli indukcyjnych.