Eksperymentalne statystyki rynku pracy

Aplikacja prezentuje dane o pracujących, stopie bezrobocia rejestrowanego i miarach wynagrodzeń brutto naliczone przy wykorzystaniu źródeł administracyjnych takich jak: Zakład ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwo Finansów.
Okresy referencyjne oznaczone cyframi rzymskimi odnoszą się do poszczególnych miesięcy w roku.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Metainformacje
W przypadku nieprawidłowego wyświetlania się elementów aplikacji konieczne jest odświeżenie aplikacji (przycisk 'Odśwież' lub klawisz F5).

14 662 116

Liczba pracujących w Polsce - XII 2020

7,5%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce - VI 2017

4 129,47 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce - VI 2017

Struktura pracujących według grup sekcji PKD 2007 w Polsce - XII 2020

MĘŻCZYŹNI

Loading...

KOBIETY

Loading...
Rolnictwo obejmuje sekcję A, tj. rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo.

Przemysł składa się z sekcji:
B - Górnictwo i wydobywanie,
C - Przetwórstwo przemysłowe,
D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
E - Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją,
F - Budownictwo.

Sektor związany z handlem obejmuje sekcje:
G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
H - Transport i gospodarka magazynowa,
I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
J - Informacja i komunikacja.

Działalność finansowa to sektor zawierający sekcje:
K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości.

"Pozostałe usługi" obejmują następujące sekcje:
M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
O - Administracja publiczna i obrona narodwowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
P - Edukacja,
Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
S - Pozostała działalność usługowa.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce (w złotych)

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach (w %) - VI 2017

Loading...

Miary wynagrodzeń (w złotych)

Loading...

Dane dla Polski

Struktura pracujących w Polsce - XII 2020

Mężczyźni 53,6%
Mieszkający w mieście 60,6%
Kobiety 46,4%
Mieszkający na wsi 39,4%

14 662 116

Liczba pracujących w Polsce - XII 2020

Struktura pracujących w Polsce - wybrany okres

Pracujący

Wykresy prezentują strukturę pracujących według grup wieku i płci

OGÓŁEM

Loading...

MĘŻCZYŹNI

Loading...

KOBIETY

Loading...

Pracujący

Pracujący

Dane dla Polski

Najniższa i najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego - VI 2017

Województwa 4,4%

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiaty 2,1%

Powiat: wolsztyński (woj. WIELKOPOLSKIE), poznański (woj. WIELKOPOLSKIE)

Gminy 1,4%

Gmina: Kleszczewo (2) (pow. poznański, woj. WIELKOPOLSKIE)

Województwa 11,4%

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiaty 23,3%

Powiat: szydłowiecki (woj. MAZOWIECKIE)

Gminy 31,5%

Gmina: Lelkowo (2) (pow. braniewski, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Najniższa i najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego - wybrany okres

Chcesz dowiedzieć się, jaka jest stopa bezrobocia rejestrowanego w Twojej gminie - sprawdź to!

Cyfry w nawiasie przy nazwach gmin oznaczają ich typ:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Stopa bezrobocia rejestrowanego według płci

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce według płci

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach według płci

Sortuj rosnąco po stopie bezrobocia ogółem
Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwach

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego - ranking województw

Marzec 2017

Czerwiec 2017

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach z wybranego województwa według płci

Sortuj rosnąco po stopie bezrobocia ogółem
Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach

Loading...

Stopa bezrobocia rejestrowanego - ranking powiatów

Marzec 2017

Czerwiec 2017

Stopa bezrobocia rejestrowanego

Stopa bezrobocia rejestrowanego w gminach z wybranego powiatu według płci

Sortuj rosnąco po stopie bezrobocia ogółem
Loading...
Cyfry w nawiasie przy nazwach gmin oznaczają ich typ:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Stopa bezrobocia rejestrowanego - ranking gmin

Marzec 2017

Czerwiec 2017

Cyfry w nawiasie przy nazwach gmin oznaczają ich typ:
1 - gmina miejska,
2 - gmina wiejska,
4 - miasto w gminie miejsko-wiejskiej,
5 - obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Dane dla Polski:

Wynagrodzenia w Polsce - najwyższe i najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - VI 2017

Województwa 5 127,75 zł

Województwo: MAZOWIECKIE

Powiaty 7 732,43 zł

Powiat: łęczyński (woj. LUBELSKIE)

Województwa 3 546,55 zł

Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Powiaty 3 046,13 zł

Powiat: węgorzewski (woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

Wynagrodzenia w Polsce - najwyższe i najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - wybrany okres

Chcesz dowiedzieć się, ile wynosi przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Twoim powiecie - sprawdź to!

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według płci

Loading...

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce według płci

Loading...
Procentowa zmiana przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w VI 2017 w stosunku do VI 2016 (VI 2016 = 100%):

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwach według płci

Sortuj malejąco po wysokości wynagrodzeń ogółem
Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwach

Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - ranking województw

Czerwiec 2016

Czerwiec 2017

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiatach z wybranego województwa według płci

Sortuj malejąco po wysokości wynagrodzeń ogółem
Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiatach

Loading...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - ranking powiatów

Czerwiec 2016

Czerwiec 2017

Metainformacje

Aplikacja została zaktualizowana o dane na temat osób pracujących w Polsce w odniesieniu do nowych okresów (bieżącym okresem jest XII 2020). Pozostałe działy: stopa bezrobocia i wynagrodzenia pozostają niezmienne.

W obrębie danych o pracujących dodatkowo pojawiła się możliwość wyboru podziału terytorialnego kraju: administracyjnego lub statystycznego.

Data ostatniej aktualizacji: maj 2021


Przedstawione w aplikacji wyniki są efektem pracy badawczej (uzupełniane o dane dla kolejnych okresów), której celem było dostarczenie informacji, oszacowanych przy wykorzystaniu danych ze źródeł administracyjnych, na temat:
 1. liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie NTS 4 w podziale na płeć i grupy sekcji PKD 2007,
 2. stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie NTS 5 w podziale na płeć,
 3. miar wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (miary klasyczne oraz pozycyjne) oraz miar koncentracji rozkładu wynagrodzeń na poziomie NTS 4 w podziale na płeć i grupy sekcji PKD 2007.
Ponadto, badanie miało na celu rozpoznanie możliwości opracowania metodologii i naliczenia wskaźników opisanych powyżej w innych agregacjach, tj.:
 1. liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie NTS 4:
  1. w podziale na grupy wieku: 15-24, 25-54, 55-64, 65 lat i więcej,
  2. w podziale na miasto, wieś,
  3. w sektorze przemysłowym i usługowym;
 2. stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie NTS 5:
  1. w podziale na grupy wieku: 15-24, 25-54, 55-64, 65 lat i więcej,
  2. w podziale na miasto, wieś;
 3. miar wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej (miary klasyczne oraz pozycyjne) oraz miar koncentracji rozkładu wynagrodzeń na poziomie NTS 4:
  1. w podziale na grupy wieku: 15-24, 25-54, 55-64, 65 lat i więcej,
  2. w podziale na miasto, wieś,
  3. w sektorze przemysłowym i usługowym.
Dane o pracujących i stopie bezrobocia rejestrowanego prezentowane są według stanu na ostatni dzień okresu referencyjnego, a dane o miarach wynagrodzeń brutto odnoszą się do całego okresu referencyjnego.

Okresy referencyjne oznaczone cyframi rzymskimi odnoszą się do poszczególnych miesięcy w roku.

Poniżej istnieje możliwość pobrania raportu z pracy badawczej "Opracowanie metodologii i oszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie powiatów, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie gmin oraz miar wynagrodzeń brutto na poziomie powiatów"

Pobierz

Załączniki z projektu

Wymienione poniżej pliki stanowią załączniki do pracy projektowej "Opracowanie metodologii i oszacowanie liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie powiatów, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie gmin oraz miar wynagrodzeń brutto na poziomie powiatów"


Moduł PRACUJĄCY:

Załącznik nr 1 - Pracujący w gospodarce narodowej w głównym miejscu pracy

Moduł STOPA BEZROBOCIA:

Załącznik nr 2 - Stopa bezrobocia rejestrowanego

Moduł WYNAGRODZENIA:

Załącznik nr 3 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 4 - Wartości skrajne wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 5 - Kwartyle wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 6 - Decyle wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 7 - Dominanta wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 8 - Kurtoza wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 9 - Współczynnik Giniego wynagrodzeń brutto według grup sekcji PKD, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 10 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 11 - Wartości skrajne wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 12 - Kwartyle wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 13 - Decyle wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 14 - Dominanta wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 15 - Kurtoza wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 16 - Współczynnik Giniego wynagrodzeń brutto według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 17 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 18 - Wartości skrajne wynagrodzeń brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 19 - Kwartyle wynagrodzeń brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 20 - Decyle wynagrodzeń brutto według sektorów, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 21 - Dominanta wynagrodzeń brutto według sektorów działalności, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 22 - Kurtoza wynagrodzeń brutto według sektorów działalności, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 23 - Współczynnik Giniego wynagrodzeń brutto według sektorów działalności, płci i miejsca zamieszkania

Załącznik nr 24 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup sekcji PKD i miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

Załącznik nr 25 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według grup wieku i miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

Załącznik nr 26 - Przeciętne wynagrodzenie brutto według sektorów i miejsca zamieszkania (miasto, wieś)

Kontakt

Warto odwiedzić naszą stronę internetową:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Zapraszamy również na nasze portale społecznościowe:


Jeżeli są Państwo zainteresowani danymi z zakresu eksperymentalnych statystyk rynku pracy, to zapraszamy do kontaktu pod adresem:
sekretariatUSBDG@stat.gov.pl